close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
قران
ads
فضیلت خواندن سوره یاسین

فضیلت خواندن سوره یاسین

فضیلت خواندن سوره یس

ﺧﺘﻢ ﺳﻮﺭﻩ  ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﯾﺲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﻫﻔﺘﻪ ۲۱ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﻋﺎﯼ ﯾﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﮑﺎﺭﻩ  ﺍﺯ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﯾﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻋﺪﺩ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﻟﯿﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻭﺳﻌﺖ ﺭﺯﻕ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ

قران خوانان سه گروه اند

ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ﻗﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺛﻼ‌ﺛﺔ : ﺭﺟﻞ ﻗﺮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺎﺗﺨﺬﻩ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﺭﺑﻪ ﺍﻟﻤﻠﻮﮎ ﻭ ﺍﺳﺘﻄﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺭﺟﻞ ﻗﺮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺤﻔﻆ ﺣﺮﻭﻓﻪ ﻭ ﺿﯿﻊ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﻓﻼ‌ ﮐﺜﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻮﻻ‌ﺀ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﺭﺟﻞ ﻗﺮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻮﺿﻊ ﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﯽ ﺩﺍﺀ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺎﺳﻬﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﻠﺔ ﻭ ﺍﻇﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺭﻩ ﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪﻩ ﻭ ﺗﺠﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻓﺮﺍﺷﻪ ﻓﺒﺎﻭﻟﺌﮏ ﯾﺪﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺰﯾﺰ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺀ ﻭ ﺑﺎﻭﻟﺌﮏ ﯾﺪﯾﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻠﻤﻦ ﺍﻻ‌ﻋﺪﺍﺀ ﻭ ﺑﺎﻭﻟﺌﮏ ﯾﻨﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﺍﻟﻐﯿﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻮﺍﻟﻠﻪ ﻟﻬﻮﻻ‌ﺀ ﻓﯽ ﻗﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻋﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﮑﺒﺮﯾﺖ ﺍﻻ‌ﺣﻤﺮ  
ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺎﻥ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻫﻨﺪ:  
ﯾﮑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﮐﺴﺐ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺪﻭﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.  
ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﺪﻭﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﻗﺪﺡ ( ﺟﺎﻡ ﺁﺏ) ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ( ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﻮﺩﺟﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ) ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﮑﻨﺪ.  
ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪﺵ ﻧﻬﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ( ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺴﺘﻦ ﻭ ﺩﻗﺖ ﻭ ﻏﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻧﯿﺶ) ﺷﺐ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﺶ ﻭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﺪﺍﻥ ﻗﯿﺎﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﯼ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰ  ﺟﺒﺎﺭ ﺑﻼ‌ ﺭﺍ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺒﺮﮐﺖ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﺷﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﺍﺯ  ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻓﺮﺳﺘﺪ، ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺍﺣﻤﺮ ﮐﻤﯿﺎﺏ ﺗﺮﻧﺪ.
ﺍﺻﻮﻝ ﮐﺎﻓﯽ / ﺝ2 / « ﮐﺘﺎﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ » « ﺑﺎﺏ ﻧﻮﺍﺩﺭ »